Kullanıcı Sözleşmesi


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
ve bu siteden sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet, aksi belirtilmedikçe veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, münhasıran ve tek başına Lokum Games’in mülkiyetindedir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
tarafından sunulan ve telif hakları Lokum Games’e ait olan her nevi ürün ve/veya hizmet, oyun ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde işbu Kullanıcı Sözleşmesini dikkatle okumuş, anlamış ve kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya bu sitede sunulan ürün ve/veya hizetlerin tabi tutulduğu kullanım esas ve usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan kullanıcıların siteden ayrılması ve sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Lokum Games’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur. İşbu sözleşmede, siteden sunulan hizmet ve/veya ürünlerin arz ettikleri özelliklerin veya bunlara ilişkin uygulanan yenililk yahut değişikliklerin dikkate alınması veya yeni ürün ve/veya hizmet türlerinin siteye dahil edilmesi gibi sebeplerle zaman zaman yapılabilecek olan her nevi tadil veya güncellemeleri tek başına yapma hak ve yetkisi münhasıran Lokum Games’e ait olup burada bahse konu değişiklik veya yenilikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren kullanıcılar için bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilir. Kullanıcı, bu siteyi kullanmakla burada bahse konu sözleşme değişiklik veya yeniliklerini takip edip bilgi sahibi olmayı, yapılan değişikliklerin kendisine bildirilmesi mükellefiyeti olmaksızın sitede yayınlandığı tarihten itibaren bağlayıcı şekilde yürürlük kazanmış olacağını kabul ve taahhüt eder.

Bununla sınırlı olmaksızın, kullanıcı tarafından
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
web sitesinden edinilen Zula Altını'nın geçerlilik süresi, satın alma tarihinden itibaren bir yıldır. Burada bahse konu geçerlilik süresi içinde, sitede veya bu site aracılığıyla sunulması halinde diğer ürün ve/veya hizmetlerin ediniminde yahut bunlara dair diğer her nevi tasarufta bulunulmasında kullanılmayan Zula Altınının kullanım hakkının veya yetkisinin kısmen veya tamamen sınırlandırılması yahut sonlandırılması hak ve yetkisi münhasıran Lokum Games’e aittir.

“Lokum Games” terimi Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ‘yi tanımlamak için kullanılmakta olup Lokum Games ibaresi Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.’nin münhasır markası ve ticaret unvanıdır. Kullanıcılar veya herhangi bir 3. kişi bu ibareyi veya bu sitede yayına konu edilen diğer hiçbir unsuru Lokum Games’in yazılı izni olmaksızın 556 KHK, 5846 sayılı kanun ve 6102 sayılı kanunda yer bulan müstesna hükümler haricinde kişisel veya ticari hiçbir faaliyetinde, gelir elde etme amacı olup olmadığına bakılmaksızın, kullanmayacağını, kullandırmayacağını, bu neviden eylem veya girişimleri desteklemeyeceğini; mezkur kullanımlar veya bunların kapsamında sunulan başka ürün ve/veya hizmetleri edinmeyeceğini, edinmesi halinde dahi bunları sitede yahut sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerle bağlantılı şekilde kullanmayacağını, aksi durumun Lokum Games’e kullanıcı hesap veya işlemleri hakkında her nevi hukuki, teknik veya idari tedbir yahut kısıtlamayı uygulama hak ve yetkisini sunacağını beyan, kabul ve taaahhüt eder.
Lokum Games, Zula için gerçekleşecek olan KBT (Kapalı Beta Testi) ve ABT (Açık Beta Testi) olarak adlandırdığı test aşamalarında, kullanıcıların oyun hesaplarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
1. Genel


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın, her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler yerel ve uluslararası Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ve sözleşmeler ile hukuken korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Lokum Games’in mülkiyetindedir. Lokum Games bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Lokum Games’in sitede sunulan her nevi ürün veya hizmet yahut oyun hizmetleri kapsamında sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya oyuncuların Lokum Games’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Lokum Games’in tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Lokum Games tarafından sunulan oyun ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Lokum Games Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Lokum Games hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Lokum Games’a rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Lokum Games tarafından bu siteden sunulan ürün ve/veya hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Lokum Games kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Lokum Games’in bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcı ve/veya oyuncuların herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Lokum Games üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir.
Kullanıcı ve üyeler Lokum Games hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Lokum Games aleyhine veya Lokum Games’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcılar bu sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanılması amacıyla kendilerine sunulan veya kendilerince oluşturulan kullanıcı adı veya parola giri erişim araçlarının güvenliği ev bunların 3. kişilerce ele geçirilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından tek başına mesul olup buna aykırı eylem ve işlemlerinin sonuçlarından bizatihi ve tamamından tek başına mesuldürler. Kullanıcı veya oyuncular Lokum Games tarafından sunulan oyunlardaki hesap bilgileri ile hesaplar dahilinde oluşturulan oyun içi karakterlerin ve bu karakterlerin ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler. Oyuncu veya kullanıcı, Lokum Games tarafından sunulan her nevi ürün ve/veya hizmet yahut oyunların ve bunlarla bağlantılı her nevi hizmetlerin sonucu talih veya tesadüfe bağlı bir nitelik taşımadığını bilir ve kabul eder.
Kullanıcı,
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sayfasına erişim sağlamak ve Lokum Games ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, favori oyunlar, arkadaş listesi, rütbe vb. bilgi ve içeriklerin Lokum Games gizlilik ilkelerine uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı,
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sayfasında, Lokum Games hizmetlerinde ve Lokum Games’in hak sahibi olduğu her nevi platformda sergileyeceği olumsuz davranışların karşılığında, daha önceden Lokum Games tarafından belirlenmiş olan “Kullanıcı Ceza Listesi”ndeki kurallara uyacağını ve karşılığında Lokum Games tarafından gerçekleştirilecek olan yaptırımları kabul ettiğini beyan etmiş olur. Lokum Games, “Kullanıcı Ceza Listesi”nde gerekli gördüğü durumlarda, herhangi bir yazılı bildirimde bulunmaksızın fakat sitede yayınlamak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahip olup kullanıcı bu surette yapılan tüm tadil veya güncellemelerin yayınlama tarihinden itibaren ıttıla kesbettiğini kabul ve taahhüt eder.

Lokum Games hizmeti olan ZULA oyununda yer alan tüm karakterler hayal ürünü olup, gerçek kişilerle tesadüfi benzerlikler içerebilir. Kullanıcılar, sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlandıkları sırada, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkı başta olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edici isim, işaret, sembol veya logoları kullanmayacaklarını, 3. Kişi veya kurumların hak ve yetkilerini ihlal eder eylem veya işlemlerde bulunmayacaklarını, yasalara aykırı eylem veya işlemler tesis etmeyeceklerini, aksi durumun tespiti halinde Lokum Games’in kullanıcı ve hesaplarına dair her nevi geçici veya sürekli tedbiri tatbik yetkisini haiz olduğunu kabul ve taahhüt ederler.
2. Şartlar


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
üzerinden sunulan, yayınlanan, oynanan ve/veya indirilen yahut edinilen her nevi uygulama, oyun, hizmet, ürün veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

Lokum Games tarafından sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer her nevi içerikten istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcı/oyuncunun yükümlülüğündedir. Bu hususta Lokum Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Lokum Games tarafından sitede sunulan her nevi ürün ve/veya hizmetlerden yahut bu sözleşmede sayılan diğer tüm içeriklerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Lokum Games tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya oyuncuların Lokum Games hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için Lokum Games tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik tedbirlerden istifade edilecektir. Oyuncu ve/veya kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Lokum Games’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Siteden sunulan veya yayınlanan her nevi oyunların, ürün ve/veya hizmetlerin yahut diğer içeriklerin ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile oyun hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lokum Games sorumlu tutulamaz.
Lokum Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, +++++grafik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Lokum Games tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Lokum Games tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Lokum Games söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri yerel telekomünikasyon otoriteleri, mahkemeler, savcılık makamlarına veya emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Lokum Games ile kullanıcıları arasında Lokum Games tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez/Çağlayan Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve/veya ürünlerle yahut diğer içeriklerle bağlantılı olarak Lokum Games ve Lokum Games'in iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır.
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar. Bu bende konu bildirimler kullanıcının sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerden yararlanmak amacıyla ve / veya kayıt işlemleri sırasında kendi istek ve iradeleri ile beyan ettikleri iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilir. Kullanıcılar, bu bende konu bildirimleri almak istemedikleri takdirde yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kendilerine sunulan bildirim üyelik listesinden ayrılmak istediklerine dair seçeneği seçerek veya aynı amaçla sunulan linki tıklamak suretiyle mezkur bildirim listesinden ayrılma hak ve olanağını haizdir.

3. Ödeme


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sitesi üzerinden yapılan her nevi işlem ve işlem bedelleri kullanıcının tasarruf ve sorumluluğundadır. Kullanıcı siteden sunulan ödeme işlemlerine ilişkin seçeneklerden kendisinin karar verdiği ve uygun bulduğunu kullanabilir. Kullanıcının bu ödeme alternatifi seçeneğin tabi olduğu teknik ve prosedürel kurallara uygunluğunu sağlama mükellefiyeti bizatihi kendisine aittir. Siteden sunulan ürün ve/veya hizmetler Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Satış Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen mahiyette olup bu ürün ve/veya hizmetler bakımından cayma hakkının kullanılması hak ve olanağı bulunmamaktadır.

Sanal Pos/Kredi Kartı ödeme seçeneği ile yapılan işlemler söz konusu olduğunda kullanıcının, ödeme sayfasında istenilen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan kullanıcıların güvenliğinin en üst seviyede temin edilmesi amacıyla hiçbir şekilde
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kullanıcının bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemleri
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
ara yüzü üzerinden banka ve kullanıcı bilgisayarı arasında gerçekleşmekte olup bu işlemlere ilişkin Lokum Games tarafından sunulan hizmet burada açıklanan ile sınırlıdır.

Kullanıcının tüm kredi kartı ve kişisel bilgileri, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, kullanıcının internet üzerindeki dolaşımlarında herhangi bir şekilde bu bilgilerin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Kullanıcının siteden yapacağı ödemelerden kaynaklanan zararlandırıcı sonuçların tazmin edilmesinden Lokum Games mesul değildir. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Avrupa Adliyesi mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup işbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Lokum Games defter ve kayıtları münhasır delil vasfında olmak üzere kabul edilmiştir.
Sitedeki oyunların oyuncuların yaş gruplarına uygunluğunu denetlemek ve bu hususta karar vermek yetkisi oyunculara aittir. Kullanıcının yaşının yasal rüşt sınırının altında olması halinde yasal temsilcilerine oynamayı tercih ettiği oyunun kendi yaş grubu için uygunluğunu sorması ve onun onayı ile ilgili oyunu oynaması veya oynamaya devam etmesi önerilmektedir. Site üzerinde sunulan oyun içeriklerinde kullanılmak üzere edinilen her nevi aracın satış ve ediniminde işlem yapan kullanıcının gerekli yasal rüştü haiz olması hukuki bir gereklilik olup bu gereği yerine getiremeyenlerin yasal temsilcilerinin izni ve gözetimi ile ilgili işlem ve edinimi gerçekleştirmeleri önerilmekte ve ilgili işlemler bu şekilde icra edilmiş olarak kabul edilmektedir.
Gizlilik İlkeleri
Gizlilik ilkelerimiz
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
üye kullanıcı ve ziyaretçilerinin mezkur siteye bağlandıkları esnada kullandıkları bilgisayarlarına yalnız Lokum Games tarafından okunabilecek şekilde Lokum Games üzerinden okunabilir. Bu şekilde elde edilen her türlü bilgi veya ve ya sadece Lokum Games tarafından kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcı, ziyaretçi veya üyelerin aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir.
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
, üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin Lokum Games tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.


[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin
[Linkleri Görebilmek İçin Üye Olmanız Gerekmektedir. Üye Olmak İçin Tıklayın...]
sitesini kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Lokum Games’in üye, kullanıcı veya ziyaretçilerine sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.

Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Lokum Games tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Lokum Games tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Lokum Games tarafından sunulan oyunlarda yönetici yetkisini haiz admin ve moderatörler; kullanıcı, ziyaretçi ve üyelerin e-posta, ip, oyuncu adı ve şifresi gibi verilerini oyunun diğer kullanıcılar tarafından rahatlıkla oynanabilmesini temin edebilmek için inceleyebilir ancak bunları Lokum Games yetkilileri dışında diğer hiçbir kişiye iletemez. Lokum Games üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Lokum Games sorumlu değildir. Lokum Games güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin Lokum Games tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.