Dördüncü Kısım
MALÎ VE EKONOMİK HÜKÜMLER


Birinci Bölüm
MALÎ HÜKÜMLER

Bütçe


MADDE 161: Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması
MADDE 162: Bütçenin Görüşülmesi
MADDE 163: Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları
MADDE 164: Kesinhesap
MADDE 165: Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Denetimi